Проекты

Академик У.Асаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик геология, тоо-кен иши жана жаратылыш ресурстарын ѳздѳштʏрʏʏ университети

 

ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ ДОЛБООРЛОР

1.

«Аралыктан  зондирлөө жана геомаалымат системасы аркылуу айлана-чөйрөнүн туруктуулугун башкаруу үчүн технологияларды өнүктүрүү» аттуу долбоорго катышуу  Долбоордун илимий жетекчиси Бекболотова А.К., Кытай, Фуджоу ш.  Фото

2.

Баната «Король Майкл» атындагы Айыл чарба жана ветеринардык медициналык университетинин окуу иштерин жүргүзүү боюнча бөлүмүнүн  Erasmus+ долбооруна катышуу (Бекболотова А.К.). Долбоордун илимий жетекчиси Бекболотова А.К., Румыния, Бухарест ш.   Фото

3.

Билим беруу жана Илим Министирлиги тарабынан  каржылоонун бюджеттик тематикалары боюнча «Табигый илимдер» кафедрасынан  2019 жылга кабыл алынган илимий долбоорунун темасы: «Майдалоонун инновациялык методун Сарыжаз аянтындагы карачайыр формациясынан пайдалуу компоненттерин болуп алууда колдонуу» . Долбоордун илимий жетекчиси х.и.д., профессор Токтосунова Б.Б. (Финансалоо 2019 жылга 800 000 сомду тузот).

4.

Билим Беруу жана Илим Министирлиги тарабынан  каржылоонун бюджеттик тематикалары боюнча «Чалгындоо геофизикасы, пайдалуу кендердин техникасы жана технологиясы» кафедрасынан  2019 жылга кабыл алынган илимий долбоорунун темасы: «Түндүк Тянь-Шандын сейсмикалык аймактардагы геомагниттик жана электромагниттик өзгөрүүлөрүн изилдөө» . Долбоордун илимий жетекчиси т.и.д., Бакиров К.Б.. (Финансалоо 2019 жылга 560 000 сомду тузот).

5.

Геодезия жана маркшейдердик иши кафедрасынын илимий долбоорунун темасы:   “Кыргыз Республикасынын минералдык ресурстар боюнча эл аралык стандартка GRIRSCO го баалоону киргизүү” Долбоордун илимий жетекчиси т.и.к., Чунуев И.К., Умаров Т.С.(Финансалоо 2018-2019 жылдарга  20000 еврону тузот).

6.

Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү кафедрасынын илимий долбоорунун темасы: “Комплекстүү изилдөнүү негизинде катуу таштандылардын жогорку температуралык технологияларын иштетүүнү иштеп чыгуу” . Долбоордун илимий жетекчиси ф.м.и.д, академик Жайнаков А.Ж. (Финансалоо 2018-2019 жылдарга  600000 сомду тузөт)

7.

Пайдалуу кендердин геологиясы кафедрасынын илимий долбоорунун темасы: “Орто Тянь-Шандын чыгыш бөлүгүндөгү заманбап (Альпылык) тектоникасынын түзүлүшү жана  кендердин келечеги” Долбоордун илимий жетекчиси г-м.и.к Кабаев О.Д. (Финансалоо 2018-2019 жылдарга  900000 сомду тузөт)

8.

Пайдалуу кендердин геологиясы кафедрасынын илимий долбоорунун темасы: “Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук маселелерин айрым илимий негиздөө” Долбоордун илимий жетекчиси г-м.и.д  Малюкова Н.Н. (Финансалоо 2018-2019 жылдарга  1,5 млн сомду тузөт)